PROKURATŪROS IR POLICIJOS GUDRAVIMAI, TEISINIS NIHILIZMAS BEI ATSIRAŠINĖJIMŲ NIEKDIRBYSTĖ

PROKURATŪROS IR POLICIJOS GUDRAVIMAI, TEISINIS NIHILIZMAS BEI ATSIRAŠINĖJIMŲ NIEKDIRBYSTĖ

Kęstutis K.Urba

Ne vienas pilietis yra susidūręs su policijos, prokuratūros ar net teismų gudravimais bei niekdirbyste, sukčiavimu, apgaule. Ryškiausias pavyzdys – signataro Zigmo Vaišvilos dešimtmečius trunkanti bylinėjimųsi epopėja. Jam ”prisiuvo” tyčinį bankrotą ir buhalterinės apskaitos programos, kuri jau buvo nereikalinga, sunaikinimą, nors mokėjimų įsipareigojimų firma, kurioje dirbo teturėjo keletą milijonų litų, o turto vertė viršijo dešimtį. Gi bankrotas skelbiamas, kai mokėjimų įsipareigojimai viršija bent pusę turimo turto vertės. Pasekmės – antstoliai pusvelčiui išpardavė turėtą turtą – sklypus Palangoje po keletą tūkstančių litų, kiekvieną savaitę Vaišviloms tenka atsakinėti į dešimtis raštų, Zigmas tampomas po teismus, nors nėra buvę nei sekundės, kad valstybė neturėtų buhalterinės apskaitos duomenų, kuriuos Vaišvila patalpino registrų centre.

Turiu ir pats skaudžią susirašinėjimų su policija ir prokuratūra, kurios mane domina ne vieną dešimtmetį, patirtį. Esu apsigynęs teisme be advokato po policijos priekabių, kai stovėjau su plakatu prieš Rusijos spec.tarnybų siautėjimą prie prezidentūros. Pasidalinsiu savo patirtimis ir pastebėjimais, kaip reikia kovoti su egzistuojančia niekdirbyste.

Pirmiausia apibūdinsiu tipiškus atsirašinėjimų metodus- šablonų taikymus ir vešinčią teisinę demagogiją prokurorų padėjėjų, kurpiančių standartinės formos atsirašymų tekstus prokuroro pasirašymui, tarpe.

 Savo atsakymuose sistema, pirmiausia, apibūdina gauto pareiškimo ar skundo turinį. Būkite budrūs, nes jame gali būti esminių Jūsų teiginių iškraipymų, nebūtų dalykų vardijimo, svarbiausių dalykų ignoravimo, iš kurių toliau seka atitinkamos išvados.  

Susilauksite ir priekaištų, kad pareiškimas NEKONKRETUS IR NEAIŠKUS, tačiau ir su žiburiu neaptiksite atsirašyme, kurie Jūsų teiginiai reikalautų detalizavimo ar platesnio paaiškinimo,  nors skundo apimtis yra kad ir trys dešimtys puslapių.  Jau vien toks atsirašymas verčia pareiškėją suglumti, nes civilizuotas produktyvus dialogas su sistema ginant savas teises ir ieškant teisybės tampa neįmanomas. Išeitis viena – policijos ar prokuratūros atsakymo apskundime pabrėžti, kad pats atsakymas yra NEKONKRETUS IR NEAIŠKUS, kadangi nenurodyta, būtent, kurie pareiškėjo teiginiai užkliuvo sistemos plunksnagraužiams. Deja, reikalavimai keliami pareiškėjui ”skundai ir pareiškimai turi būti aiškiai ir suprantamai išdėstyti” negalioja policininkams ir prokurorams.

Visgi, BPK 168 str. teigia, kad atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą turi būti motyvuotas, o BPK 1 str. kelia nusikalstamos veikos greitumo išaiškinimo reikalavimą teisėsaugos sistemai, taigi, ir prokurorų padėjėjams, o BPK 3 str. įtvirtina tokią prievolę ir prokurorams. Todėl gavus minimo pobūdžio atsirašymą, jo apskundime tikslinga pabrėžti, kad prokuratūra ar policija atsakymo NEKONKRETUMU IR IŠ TO IŠPLAUKIANČIU NEAIŠKUMU tik imituoja motyvaciją bei tuo vilkina nusikalstamos veikos išaiškinimą. Kitaip tariant, teisėsaugos pareigūnų veiksmai akivaizdžiai ir grubiai prasilenkia su BPK 168 ir BPK 1 bei 3 str., o tai sukuria pagrindą tiek reikalauti tarnybinio patikrinimo, tiek ir kelti tarnybinio aplaidumo ar piktnaudžiavimo tarnyba dalykus.

Vilkinimo galima sulaukti, kai atsakyme yra faktinių duomenų – pavardžių, datų, registracijos numerių ir pan. – klaidų pobūdžio dalykų. Tada būtina naudotis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymo Nr.875 36 str., kuris įpareigoja atsakiusiąją instanciją ištaisyti spausdinimo, skaičiavimų ar faktinių duomenų klaidas per dvi dienas ir pateikti atsakymą be klaidų. 

Galima susilaukti atsirašymuose ir teiginio, kad pareiškimas yra NESUPRANTAMO TURINIO. Ypač, jei kalba eina apie modernius priešiškų Lietuvai spec.tarnybų naudojamus metodus siaubo sėjimui visuomenėje – jos ”zombinimui” per agentūrinius žiniasklaidos kanalus: neurolingvistinį programavimą ( NLP), fizionomiką, koloristiką, numerologiją, net ”gatvės eksterjero ar interjero įvaizdžio semantiką” ar, netgi, išankstinį įvaizdžio ir dezinformacinės įtaigos bei reikiamų akcentų prieš diversiją kūrimą.

Bet tai jau policijos ir prokuratūros ar jiems turinčių talkinti saugumo tarnybų neišsilavinimo, kvalifikacijų ir patirčių, o ne pareiškėjo problema. Tokį atsakymą, irgi, verta skųsti, nes susilaukus keleto nesuprantamumo konstatavimų,  yra sukurtas pagrindas- ”į durnyną” arba, mažiausiai, kenkimas reputacijai – ”nesąmonių rašinėtojas”.    

Atsirašymuose mėgstama apeliuoti ir į pareiškėjo OBJEKTYVUMO stoką, tuo pačiu prokurorui prisiimant objektyvios sprendėjo pusės, t.y. teisingojo rolę ir tuo sumenkinant  pareiškėją kaip subjektyvųjį, nors prokuratūra ir piršto nepajudino išdėstytų aplinkybių  tyrimui, t.y. priėmė kabinetinį sprendimą. Pabrėžtina, kad objektyvizacija, t.y. tiesos paieškos vyksmas yra apibrėžiamas BPK  teorinėje plotmėje žodiniu rungimusi teismo posėdyje bei prokuroro ar teismų sprendimų skundimu, o prokuroro pareigybė jam nesuteikia galutinės išvados teisės, todėl skundžiant tokio pobūdžio atsirašymą verta pabrėžti prokuroro ar policininko SUBJEKTYVUMĄ. Objektyvumas yra neatsiejamas nuo tiesos kategorijos, o ši remiasi logika – griežtomis dedukcijos taisyklėmis ar indukcinėms- tikėtinomis, galimomis prielaidomis bei išvadomis. Tik logikos, o ne abstrakčių etikečių klijavimo lygmenyje yra įmanoma produktyvi tiesos paieška, beje, pasitelkiant PROTINGUMO principą.

Yra įvairių tyrimo vilkinimo, klampinimo būdų. Vienas jų pareiškėjo pavardės atsakyme iškraipymas: gavau policijos atsakymą adresuotą Urbui, o ne Urbai, todėl toks dokumentas teisme būtų pripažintas niekiniu. Gi pareikalavus iš prokuratūros  sukontroliuoti policiją ir priversti atsiųsti atsakymą be klaidų,  ši apsimetė, kad nieko neįvyko ir sukurpė dar vieną atsirašymą, kurį turėčiau skųsti teismui, o šis kaip sakoma, ”trukt už vadžių – vėl iš pradžių”.

Galima patirti ir psichologinį spaudimą apkaltinus asocialius kaimynus nederamu elgesiu (”ubju”, ”žertva …tu lavonas” ir pan.). Atsakymas gali būti adresuotas ne jums, o, atseit, per klaidą daugiabučio kaimynams, ir, jeigu, jie yra asocialūs, tai galimos pasekmės yra prognozuojamos smurtinės. Galima susilaukti ir ne jums adresuoto laiško, bet jūsų adresu su atitinkama pavarde- pvz. GAIDŽIUI.

Prokuratūros piktnaudžiavimų viršūnė – taip vadinamo Piliečių aptarnavimo prokuratūroje aprašo, patvirtinto gen.prokuroro E.Pašilio  2020 04 17 I-103 įsakymu iškreiptas taikymas. Jame įvesta NESKUNDŽIAMO informacinio-aiškinamojo prokuroro atsakymo sąvoka, kurią sistemingai naudojo ir naudoja savo atsirašymuose prokurorai (pareiškimas dėl to ”paliekamas nenagrinėtu”), nors pareiškėjo teisės garantuotos įstatymu skųsti prokuroro veiksmus (BPK 63 str.) dar niekas nepanaikino. Mažytė smulkmena – apraše yra nuostata nr. 3, teigianti, kad aprašas taikomas tiek, kiek jis neprieštarauja įstatymams, tačiau prokurorų padėjėjams ir pasirašinėjantiems jų rašliavas prokurorams tai nė motais. Taip yra sistemingai klaidinami pareiškėjai ir grubiai paminamos jų teisės.  Deja, jokios reakcijos nesusilaukėme iš advokatūros, o vadovavusi Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui Agnė Širinskienė, turinti parlamentinės kontrolės pareigą, ”patarė” kreiptis į … Konstitucinį teismą.

Tvirtinama, kad TEISINGUMO, SĄŽININGUMO, PROTINGUMO principais turi būti grindžiamos visos teisės šakos, tačiau kiek jų laikomasi, išvadas darykite patys. Gali būti, kad dalis bylų, ypač, iš spec.tarnybų sferos  ”turi stogą” policijoje-prokuratūroje-teismuose, tada susidursite, kad sistemingai juoda bus pavadinta balta ir atvirkščiai.

PRIEDAS. KONKRETŪS PAVYZDŽIAI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s